Tüketim: 1-Beşeriyetin kendine ait olan ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla, ekonomik hayatta üretilen ürünlerin yararından faydalanmasıdır. Buna göre, insanın giyme ihtiyacını karşılamak için giysiden faydalanması bir tüketimdir. Bu duruma göre, insanların yeme ihtiyacını karşılayan yiyeceklerden yararlanması da tüketimdir. Tanıma göre, insanların barınma, ısınma gibi gereksemelerini doyurmak için konutlardan ve yakacaklardan faydalanması da tüketimdir. Bu tanım, kısaca, ferdi ihtiyaçların doyurulması anlamındadır. 2- İnsanlığın ferdi gereksemelerini ve toplumsal gereksemelerini tatmin için ekonomide üretilen mal ve hizmetlerden faydalanmasıdır. Bu tanımda ferdi gereksinimleri gideren malların ve hizmetlerin, toplumsal istekleri gideren kolektif hizmetlerin faydasından yararlanmak anlamındadır. 3-Toplumdaki insanların ihtiyaçlarını gidermek amacıyla, ekonomideki mal ve hizmetlerden istifade etmesidir. 4-Ekonomik eylemlerin nihaî aşamasıdır. Başka bir ifadeyle, ekonomik etkinliklerle üretilen ve ortaya konulan ürünlerin satın alınarak nihaî olarak yavaşça veya belli bir zaman içinde faydasından yararlanarak yararını yok etmektir. 5- Tüketim sözü, tüket-(tüketmek) eyleminden türemiş bir sözdür. Neyi tüketiyoruz? Ekonomik yaşamdaki mal ve hizmetleri tüketiyoruz. Bir malı kullanmak da tüketmektir, yemek de tüketmektir, içmek de tüketmektir, bir maldan ısınmak da tüketmektir, bir malla barınmak da tüketmektir. Yiyecekleri yemek tüketimdir, içecekleri içmek tüketimdir, odun ile ısınmak tüketimdir. Evde barınmak da tüketimdir.Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin tüketilmesi demek, o malın veya hizmetin anında tasfiye edilmesi, malın ortadan kaldırılması anlamında değildir. Mal ve hizmetlerin yararından devamlı olarak ve parça parça yararlanmak da tüketimdir. Örneğin arabanın uzun bir zaman kullanılıyor olması onun faydasından yararlanmaktır. Mal ve hizmetlerin tüketim durumu malın niteliğine, kullanma süresine, raf ömrüne kadar çeşitli etkenlerden etkilenir. Bazı mal ve hizmetler daha kısa zamanda tüketilir, bazıları ise daha uzun zamanda tüketilir. Başka bir deyişle, bazıları hemen yok olur, bazıları hemen yok olmayıp, uzun zamanda tüketilir.Mallardan sebze ve meyveler yenildiğinde, odun yakıldığında fiziksel olarak yok olur. Faydası sona erer. Bu mallar dayanıksız veya ömürsüz denilen mallar olup, kısa bir zaman süresinde, hemen, hem maddî varlıkları ve hem de faydası sona eren mallardır. Bu mallar kullanılır kullanılmaz, yok olan mallardır.Mallardan konutlar, konut zeminine serilen kilim gibi, halı gibi ürünler, konuttaki beyaz, gri ve siyah eşyalar kullanıldığında hemen fiziksel olarak yok olmazlar. Faydaları hemen sona ermez. Bu mallar dayanıklı veya ömürlü mallar olup, uzun bir zaman süresinde, ay ve yıl gibi, hem maddî varlıkları ve hem de faydası sona ermeyen mallardır. Bu mallar kullanıldığında madden bitmese de, faydası kullanıldığında azalmaktadır. Bir süre sonra tamamen kullanılmaz hale gelmektedirler.Bir ekonomideki tüm iktisâdi faaliyetlerdeki eylemler insanların tüketmesi için yapılmaktadır. Sanayi etkinliğiyle üretilen bir mal da, hizmetler sektöründe üretilen hizmetlerde, tarımdaki üretimde tüketim için yapılır.Tüketim, tüm mallarda(dayanıklı mal olsun, dayanıksız mal olsun) ve tüm hizmetlerde malların faydalarının yok olmasıdır.Bir malın ve malın faydasının doğrudan kullanılmasıdır tüketim. Odunun ısınmada kullanılması odunu ve faydasını tüketmektir.Başka bir malın üretimi için bir mal kullanmak tüketim sayılmaz. Odunun, mal üretmek -meselâ ekmek fabrikasında ekmek yapmak- için kullanılması tüketim değildir. Başka bir anlatımla, ihtiyaçları endirekt bir biçimde gideren malların ve hizmetlerin diğer mal ve hizmetlerin üretiminde kullanılmasıBir ekonomide, bir ülke ekonomisinde, iktisâdi etkinliklerin gayesi tüketim yaptırmaktır. Başka bir anlatımla, bir ekonomide, sınırlı kaynaklarla yapılan iktisâdi etkinliklerin hedefi tüketimdir. Tüketicilerin tüketim yapması için, iktisâdi etkinliklerle üretim yapılır. Bir ülke ekonomisinde tarım iktisâdi etkinliği yapılır. Tarımda üretim yapılmasının, ürün üretmenin gayesi tüketim yaptırmaktır. Bir ülke ekonomisinde sanayi üretim etkinliği yapılır. Sanayide üretim yapılmasının amacı tüketim yaptırmaktır.